Untitled Document
 
   
   
   
 
 
 

 
 
This is an example of a HTML caption with a link.
 
"โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) ยินดีต้อนรับ นายวิญญู ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ด้วยความยินดียิ่ง"
คณะครูได้ประชุมเพื่อวางแผนและรับรอง
แผนปฏิบัติงานประจำปี2556

นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ ร่วมกับ คณะกรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูได้ประชุม
เพื่อวางแผนและรับรองแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี2556
คณะครูได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ ร่วมกับ คณะครูได้ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 เพื่อร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและรับรองแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี2556
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)
จัดทำพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

ในหน่วยบูรณาการ “ไหว้สาวันทาครู “
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 272 คน
คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 22 คน
ลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา32(บ้านสาขันหอม)
เข้าร่วมชุมชมทบทวนคำปฏิญาณณโรงเรียน
อนุบาลแม่ขะจาน โดยการนำของผู้อำนวยการ
ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ประตูสู่วสันต์
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 272 คน คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 22 คน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ภาคเหนือกลุ่มล้านนาได้มาประเมิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
ครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นผลปรากฏว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32ได้รับรางวัลดังนี้
นางสมแก้ว ปงกองแก้ว
ได้นำเสนอนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ปรากฏว่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)
เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2556
จากคณะกรรมการผู้ประเมิน
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหาร

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 เรื่อง สอยตามเทศกาล ผ่านสื่อมวลชนศึกษา

ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ในโอกาสนี้มีผู้บริหารในอำเภอเวียงป่าเป้า
มาให้กำลัง ช่วยชี้แนะแนะนำ ในเรื่องต่าง
ของการประเมิน

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลแม่เจดีย์
ต่อต้านยาเสพติดจัดโดย องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ประชุมผ้บริหารอำเภอเวียงป่าเป้า
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ นายกสมาคมครูอำเภอ
เวียงป่าเป้า จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอ
เวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๓๒ (บ้านสาขันหอม)
พิธีทบทวนคําปฏิญาณของลูกเสือ
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนแม่ขะจานจัด
จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณของลูกเสือโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๓๒ ( บ้านสาขันหอม)
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จครั้งที่ 4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือกลุ่มล้านนา
จัดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จครั้งที่ ๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือกลุ่มล้านนา
จัดอบรมครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายไทยรัฐ
วิทยาภาคเหนือกลุ่มล้านนาในการอบรมสัมมนา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 ( บ้านสาขันหอม)
จัดทำพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๒ (บ้านสาขันหอม)
จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ เข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งธรรมหลวงถวายเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวู่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานนี้ ผู้อำนวยการ
ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ นำคณะครู นักเรียน ช่างปูน
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๓๘ คน
โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
(ครูกลุ่มระดับกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฤทธิ์ของนกเตน
น้ำท่วมใรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 อาคาร
ประถมช่วงชั้นที่1ทั้งหมดเนื่องจากระดับน้ำ
แม่ลาวสูงขึ้น นักเรียนไม่สามารถ เข้าเรียนได้
ต้องปิดเรียนนักเรียนชั้นป1-ป.3 ทั้งหมด (ดังภาพ)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒

พัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยระบบทางไกลของอำเภอ
เวียงป่าเป้า ณ ห้องวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ( บ้านสาขันหอม)
ประชุม กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมวางแผน พัฒนาโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษาและ
อาคารสถานที่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ( บ้านสาขันหอม)
จัดการอบรมการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
โดยใช้ บาร์โมเดล (BAR MODLE)

โดยมี อาจารย์นิตยา วานิชพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้มีคณะครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ได้จัดการเข้าค่าย
คุณธรรมสำหรับนักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ จำนวน ๒ รุ่น
ณ วัดปางไคร้ ตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด

เพื่อฝึกนักเรียนให้มีวินัยความอดทน
คุณธรรมจริยธรรมโดยมีรองผู้อำนวย
การบุษกร ปานะพันธ์ เป็นประธานในพิธี
ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๒ พร้อมคณะได้มา นิเทศ กำกับ ติดตาม

โรงเรียนดีประจำอำเภอ คือโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๓๒ โดยมี ผู้อำนวยการทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป
มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

โดยจัดกิจกรรมบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้
ในโอกาสนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการจัด
กิจกรรมนี้โดยมี ท่านผู้อำนวยการ
ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ ผู้มอบรางวัล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ จัดกิจกรรม
รณรงค์การเลือกตั้งปี ๒๕๕๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ จัดกิจกรรมรณรงค์
การเลือกตั้งปี ๒๕๕๔และกิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด โดยเดินรณรงค์ไปยังหมู่บ้าน
ในเขตบริการรวม
เข้าค่ายคุณธรรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ นำนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ พร้อมคณะครู
อาจารย์ จำนวน ๙๖ คนเข้าค่ายคุณธรรม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ จัดทำพิธีไหว้
ครูในปีการศึกษา ๒๕๕๔
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการคิด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ได้อบรมเชิงปฏิบัต
ิการทักษะกระบวนการคิด
ศึกษาดูงานจากอำเภอเชียงแสน
คณะครู ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน
และคณะครู อาจารย์
>>อ่านทั้งหมด   
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม)
ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5378-9353 , 0-5370-4545 หมายเลขโทรสาร 0-5378-9353

E-mail : thairat32@gmail.com
 
 
 
Copyright 2013 thairath32 All Right Reserved., Design | Thairath32school